Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харьяа төвүүдийн удирдах албан тушаал (төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагч)-ын сул орон тооны мэдээлэл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харьяа төвүүдийн удирдах албан тушаал (төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагч)-ын сул орон тооны мэдээлэл   № Байгууллагын нэр Албан тушаалын нэр Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Хариуцсан а...
Дэлгэрэнгүй