Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 2019-2020 онуудад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудад ХЭДС-аас олгож байгаа түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт
  Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 2019-2020 онуудад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудад ХЭДС-аас олгож байгаа түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт   № Аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудын нэрс ХНХСы...
Дэлгэрэнгүй