Өргөдөл, гомдол гаргах зааварчилгаа
Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно. Таны өргөдөл, гомдол Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийцсэн байна.   Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх 1. ...
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын мэдээ тайлан
№ Нэр Холбоос 1 Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн мэдээ 1-р улирал Энд дарж үзнэ үү 2 Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн мэдээ 2-р улирал Энд дарж үзнэ үү 3 Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн мэдээ 3-р улирал Энд дарж үзнэ үү 4 Албан хэрэг хөтлөлтийн...
Дэлгэрэнгүй