Нэр Холбоос
1 2023 оны 1 дугаар улиралд иргэдээс хандан ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /тоон үзүүлэлтээр/ Энд дарж үзнэ үү
2 2023 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс хандан ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /тоон үзүүлэлтээр/ Энд дарж үзнэ үү
3 Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн мэдээ 3-р улирал Энд дарж үзнэ үү
4 Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн мэдээ 4-р улирал Энд дарж үзнэ үү