ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 2019-2021 ОН
"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөр"-үүдийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 01 тоот тогтоол, хавсралт №5 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр /uploads/files/2.-KHEUZ_togtool_2019%285%29.pdf   Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн &...
Дэлгэрэнгүй