Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай
Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16389707033381 Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацааг Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2...
Дэлгэрэнгүй
Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт
https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390054399261 Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/807, А/216 тушаалаар байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталсан. Ингэснээр байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй ...
Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/187 тушаал
Нэгдүгээр хавсралт : “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам” Хоёрдугаар хавсралт : “Хувийн туслах үйлчилгээнд тавигдах шалгуур” Гуравдугаар хавсралт : “Зөвлөлдөх бүлэг буюу харилцан суралцах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд тавигдах шалгуур” Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 11 дүг...
Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөр эрхлэлэтийг дэмжих үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдамж, зардлын жишиг хэмжээг тогтоох тухай  2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/16 тушаал
Хөдөлмөр эрхлэлэтийг дэмжих үйл ажиллагааны нэгдсэн удирдамж, зарлын жишиг хэмжээг тогтоох тухай 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны А/16 тушаал Линк: c8228-udirdamj_final_2023.02.20_last-3-.pdf Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр тогтоолын хавсралт "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа (хөтөлбөр)"  Линк:  3...
Дэлгэрэнгүй